Informacja o danych osobowych dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego jest Dariusz Senkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TIMES EVENT CENTER Dariusz Senkowski z siedzibą w Stanowice 90, 55-200 Stanowice, posiadający nr NIP: 9121649098 oraz nr REGON: 020260530, zwany w dalszej części „Administratorem”.

Inspektor ochrony danych

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla którego Administrator przetwarza dane osobowe jest udzielenie odpowiedzi na wiadomości otrzymane przez Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób korzystających z formularza kontaktowego (art.6 ust.1 a RODO).

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Administrator nie przekazuje danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego innym podmiotom. Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni do tego pracownicy i współpracownicy Administratora.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z osobą, która skorzystała z formularza kontaktowego.

Jakie są prawa osób korzystających z formularza w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba ma prawo dostępu do:

  1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
  2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Administrator przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto, Administrator udostępnia adres bankiety@timeseventcenter.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy Administrator będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.